Whiteinch – An Innis Bhàn – The Fair Island

Tha Abhainn Chluaidh ag aiseag cuid mhath de sgeulachd a' bhaile mhòir, agus a shlighe bho nàdar gu gnìomhachas. Tha an Innis Bhàn an-diugh air bruaichean a-tuath na h-aibhne, ach tha na freumhan Gàidhlig a' dearbhadh gur e gluasad gu tìr-mòr a rinn an t-ainm, agus gur e ainm eilein am meadhan na h-aibhne a bha aig àm far an robh i a' sruthadh na bu shocaire agus na bu staoine. Chaidh an t-eilean à bith nuair a chaidh an abhainn a chladhadh airson obair nan gàraidhean luingeis leithid Barclay Curle san Innis Bhàn fhèin.

The river Clyde carries much of the city’s story, and the move from living with nature to the exploitation of the industrial age. Whiteinch now sits on the north bank of the river, but its Gaelic roots show that the name moved to the mainland, having originally been the name of an ait in the middle of a slower-flowing, shallow Clyde. The ‘Innis Bhàn’ disappeared with the dredging of the river for shipbuilders such as Whiteinch yard, Barclay Curle

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib