The Crow Road – An Dròbh-Rathad – The Drove Road

Is e ann an da-rìreabh ainm an rathaid bho thuath tro Chrois Anniesland an Dròbh-Rathad, seach an ‘Crow Road' – pàirt de lìon nan dròbhairean bho air feadh na Gàidhealtachd agus nan eilean a' dèanamh an slighe gu ruige fèilltean mòra sprèidh aig deas. Chìthear ‘An Dròbhair', aon de sheann taighean-seinns Ghlaschu, fhathast anns a' Ghallowgate. Is e ciad gairm Lorne, dreach na pìoba air a' phort ainmeil, ‘Gillean an Dròbhair', agus òran gaoil bho Mhàiri Anna na dhèidh, le Rob Donn MacAoidh a bha e fhèin ro-eòlach air an dròbh.

The Crow Road coming in from the north through Anniesland Cross is in fact ‘An Dròbh-rathad’ – part of the vast network of routes from the Highlands and Islands to the great trysts and fairs of the Lowlands. One of Glasgow’s old pubs, The Drover, is still to be found in the Gallowgate. Lorne’s opening salvo is the pipe version of the popular tune, ‘Gillean an Dròbhair’, followed by a love-song by the Gaels’ finest cattleman-poet, Rob Donn MacKay.

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib