Marchtown – Strathbungo

B' e Marchtown an t-ainm a b' fheàrr leis na h-uachdarain Maxwell don sgìre, agus tha òran Emma Pollock a' tilleadh dhan t-seann ainm seo, agus a' leantainn cuideachd aona bheachd a-measg ghrunnan a-thaobh ainm baile Chrois Mo Liubha, faisg air làimh. Tha gu leòr de dh’ainmean nan sràidean a' togail air eachdraidh Màiri, Banrìgh nan Albanach, agus Blàr Langside. An-diugh, tha Strathbungo cuideachd a' gabhail a-steach Pàirce na Banrìgh, aon de chluaintean mòra, ainmeil Ghlaschu. Fhad ’s a bha Strathbungo a' fàs, bhiodh a' phàirce fhathast ga h-àiteach làimh ris na taighean mòra ùra, agus bha i na làrach cuideachd airson iomain na bliadhn' ùire, a chumadh eadar Gàidheil Ghlaschu is Ghrianaig.

Marchtown was an alternative name for Strathbungo, preferred by the Maxwell landowners. Emma Pollock’s song goes back to this old name, plumping for one of the theories behind the name of the neighbouring village of Crossmyloof. Many place-names in the area are associated with Mary Queen of Scots and the Battle of Langside. Today it also includes Queens Park, one of the city’s great green places. As Victorian Strathbungo developed, the park would still have been farmed and grazed alongside the emerging grand villas, as well as playing host to the likes of the New Year shinty matches between Glasgow and Greenock Gaels

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib