Gal-Gael

A' tilleadh gu aon dhe na h-òrain ùra bho ‘Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne’, a-mach air eachdraidh a' bhaile as dèidh crìonadh gnìomhachais. Tha an t-òran ga ghabhail tric an-diugh le Màiri Anna. Thadhail i fhèin is Nick air ionad Ghal-Gael an Àth Bruic, far am bi daoine a' cruinneachadh gu biadh no gus sgilean saorsainneachd a thoirt am feabhas, a' toirt spèis is misneachd as ùr dhaibh mar phàirt de choimhearsnachd. Bha aon de phrìomh chòmhraidhean na h-oidhche ann an Gàidhlig bhlasta Hearach! Bi GalGael cuideachd a' dèanamh dàimh as ùr eadar dhaoin' agus abhainn: mar a thuirt aon den chriubha, “Thilleadh an abhainn thugainn".

Revisiting of one of the original songs from ‘Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne’, tracing the Clyde’s post-industrial human story. It’s now a central part of Mary Ann’s repertoire. She and Nick visited the GalGael in Ibrox where people gather to share a simple meal or to learn woodworking and boatbuilding skills, giving them respect, and a sense of worth and community. One of the main conversations of the evening was in good Hearach Gaelic! GalGael also reconnects people with the Clyde, through vessels like their birlinn¸ the ‘Orcuan’. As one crew member once said, “GalGael gave us back our river”.

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib