Cowcaddens – Cua Calltainn – Hazel Grove

Le bhi ag iarraidh lethsgeul aon de ghaisgich bàrdachd Ghlaschu, Iain MacPhaidein, is e seo atharrais air ‘Òran don Theatre' – aithris air dealbh-chluich àm Bliadhn' Ùire ann an taigh-cluiche Prionnsa na Cuimrigh sa Chua Challtainn. Tha e dèanamh ceangal le deifir chabideilean de sgeulachd na sgìre, eadar dibheirsean, pàipearan-naidheachd, agus aon de stadan an rèile fo-thalmhainn ainmeil. Gabh ceum a-mach gu tuath agus lorgar faisg air làimh an canal am falach gu h-àrd, is nàdar ga chuartachadh.

With apologies to one of Mary Ann’s Glaschu song heroes, John MacFadyen, this is a reworking of his ‘Oran don Theatre’ – his celebration of an 1880 pantomime in the Prince of Wales Theatre in the Cowcaddens. It reconnects various chapters in the area’s story, from its place as an entertainment hub, to newspaper HQ, to iconic ‘Clockwork Orange’ destination. Step along Garscube Road a little and head uphill to find yourself today alongside the almost-hidden canal and its neighbouring nature reserve at their most serene

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib