Cathkin Braes – Bràigh Coitcheann – Common Ground

Sgrìobh an t-Oll. Dòmhnall MacIlleathain - eòlaiche gnìomhachais, seinneadair Gàidhlig agus bard nàdair – dàn a dh’aona-ghnothaich airson na h-oidhche nochd – a’ tarraing dhaoine, àite, bàile agus tuath dlùth ri chèile. Na chois tha leadan-àite le Màiri Anna, a’ comhtharrachadh sgeulachd Ghlaschu tro ainmean-àite. Tha an cnoc as àirde an Glaschu, Bràigh Coitcheann, a’ toirt cothrom air sealladh a’ bhaile gu lèir, a cluaintean uaine agus a h-aibhnean a’ dèarrsadh a-measg nan togalach. Gu math freagarrach gum biodh an spiris seo a’ comhtharrachadh talmhain coitchinn. Tha ar lorg air baile gorm gràidh aig ceann-uidhe – tha e timchioll oirnn uile, agus is ann leinn uile a tha e.

Prof. Donald MacLean, business guru, Gaelic chorister and geo-poet, has contributed a specially written poem for the finale, drawing people and place, rural and urban together, while Mary Ann’s litany marks the city’s story through its names of place. The highest point in Glasgow, Cathkin Braes, affords magnificent views of the whole city, showing its green spaces and waterways in all their glory. Appropriate that this city spiris should have its name rooted in Gaelic as ‘common ground’. The Search for the Dear Green Place is complete – it is everywhere in the city, and it belongs to us all.

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib