Auchenshuggle – Achadh an t-Seagail – The Rye-Field

Bidh deagh chuimhn' aig gu leòr a' mhuinntir a’ bhaile air Bus 68 a dh'Achadh an t-Seagail, no fiu' s an carbad-rèile, aireamh a-naoi – an seirbhis mu dheireadh a ruith an Glaschu. Ach bha na tuaimsean gu robh an ‘shoogle’ a-mach air crathadh a' charbaid, no fiù 's gur iad comhairle a' bhaile a chruthaich an t-ainm ri linn, gu mì-fhortanach nan uirsgeulan. Is ann le Gàidhlig gu tur an t-ainm, agus tha craobhan is lusan fhathast rim faicinn anns a’ choille coimhearsnachd agus anns a’ phàirce nàdair. Chaidh aithne a' bharrachd a thoirt dhaibh an co-cheangal ri Geamachan na Cofhlaitheis ann an 2014.

Many Glaswegians will remember well the No. 68 bus to Auchenshuggle - or even the No. 9 tram, the last to run in Glasgow. But the theories that the shoogle applied to the rocking of the tram, or even that Glasgow Corporation coined the phrase is sadly a makie-upper! Gaelic gets to claim this one entirely, and the contemporary green spaces include the popular Community Woods and Nature Park, renamed a Commonwealth Woodland as part of the 2014 Glasgow Games legacy. Finlay gives us the real Auchen Shoogle.

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib