Màiri Anna NicUalraig - Mary Ann Kennedy

Seinneadair-Ceòladair-Sgrìobhadair

Singer-Musician-Writer

Tapa leibh airson tadhal air làrach-lìn Màiri Anna! Gheibhear fiosrachadh ma deidhinn fhèin agus a' cuid obrach an-seo, agus tha cothrom ann ceòl a cheannach, no brath a chur thuice. Fàilt' oirbh!

Thanks for visiting Mary Ann's website. You can find out more about herself and her work here, and buy music or get in contact. Welcome!

Glaschu CD

"You can take the girl out of Glasgow..."

Seo an clàr as ùire, a' dèanamh luaidh air baile Gàidhlig Ghlaschu.

"Glaschu, an epic hometown love song, by Mary Ann Kennedy is a glorious record. Simply glorious."

n

 

 

 

1.Camanachd Ghlaschu
2.Òran don Clutha
3.Margadh an tSalainn

Video

Featured

News

Details

New CD

28

APRIL

2019

by admin

Released by ARC Records and available at all remaining record outlets

Aon Teanga

01

MAR

2019

by admin

Mary Ann is joined by Eoghan Ó Ceannabháin, Ruth Keggin & Ultan O’ Brien

GLASCHU

26

APRIL

2019

by admin

Mary Ann is joined by regular accompaniest Finlay Wells at the Beacon Arts Centre, Greenock

Reviews

Media

Contact Us

Get in Touch