Air eadar-theangachadh & air a leughadh le Màiri Anna NicUalraig
Translated and Read by Mary Ann Kennedy

Taing do Cheana Chaimbeul & an CS Lewis Co.
Thanks to Kenna Campbell & the CS Lewis Company

An Leòmhann, A’ Bhuidseach Agus Am Preas-Aodaich

'S e sgeulachd ainmeil le CS Lewis a th' anns 'An Leòmhann, A' Bhuidseach Agus Am Preas-aodaich'. Nochd e ann an clò an toiseach ann an 1950, agus b'e a' chiad leabhar de sheachd ann an Sgeulachdan Nàirnia. Tha Peadar, Siùsan, Eumann agus Liusaidh a' tadhal air dùthaich far a bheil comas-labhairt aig na beathaichean agus far a bheil An Leòmhann Mòr a' toirt buaidh air a' Bhuidsich Ghil. B' i Pauline Bayne a tharraing na ceud dealbhnan, is cliù aice airson a cuid obrach air leabhraichean le Lewis agus le JRR Tolkien gu seachd àraid. 'The Lion, The Witch And The Wardrobe' is a classic children’s adventure by CS Lewis. First published in 1950, the book is the first and best-known of the seven Chronicles of Narnia. The adventures of Lucy, Edmund, Susan and Peter take place in a world of talking animals where the rule of the evil White Witch is brought to an end by the Great Lion, Aslan. The book was originally illustrated by Pauline Baynes, best-known for her work on Lewis’s novels and of JRR Tolkien.

Caibideil 1 - Tha Liusaidh A’ Toirt Sùil Ann Am Preas-aodaich

Tha clann Pevensey air an cur air falbh à Lunnainn agus an Cogadh fo chùram Ollamh iongantach a-muigh air an dùthaich. Fhad 's a tha iad a' rùrachd san taigh, tha Liusaidh a' tighinn tarsaing air dùthaich ùir an taobh a-staigh preas-aodaich, agus tha i tachairt ri caraid ùr fon phost-lampa anns a' choille fo shneachd.

The Pevensey children are evacuated from war-torn London to the care of an enigmatic Professor out in the countryside. During their explorations of his house, Lucy discovers a whole country inside a wardrobe, and beneath the lamppost in the snowy forest, she meets a new friend.

Caibideil 2 - Na Lorg Liusaidh Ann

Tha Liusaidh a' ghabhail tì le Mgr Tumnas, am Fauna, a tha fo òrdugh Mic Àdhaimh no Nigheanan Eubha a shìneadh dhan Bhuidsich Ghil. Ach tha aithreachas air Mgr Tumnas agus tha e cuideachadh Liusaidh tilleadh dhan t-saoghal aice fhèin.

Lucy goes to tea with Mr Tumnus the Faun, who is under instruction from the White Witch to hand over all Sons of Adam or Daughters of Eve. However, Mr Tumnus is overcome with guilt and helps Lucy escape back into her own world.

Caibideil 3 – Eumann Agus Am Preas-aodaich

Tha Liusaidh a' feuchainn ri innse dha piuthar 's dha bràithrean mu Nàirnia, ach tha i air a tàmailteachadh nach eil iad ga creidsinn. Tha geam falach-fead ga toirt air ais dhan phreas-aodaich, agus tha Eumann ga leantainn an turas seo. Tha e a' tighinn tachairt air Narnia dha fhèin agus a’ tachairt ris a’ Bhuidsich Ghil.

Lucy tries to tell her sister and brothers about Narnia, but to her dismay they don’t believe her. A game of hide-and-seek leads her back to the wardrobe, and Edmund follows her this time, discovering Narnia for himself – and the White Witch.

Caibideil 4 – Mìlsean Turcach

Tha Eumann air a mhealladh leis a' Bhuidsich Ghill agus, fo bhuaidh draoidheachd a' Mhìlsein Thurcaich, tha e gealltainn a' chlann eile a thoirt thuice ann an Nàirnia. Nuair a thachras e ri Liusaidh ann, tha i glan air a dòigh gun tig air an dithis eile a creidsinn a-nise.

Edmund is recruited to the cause of the White Witch and, under the enchantment of her Turkish Delight, promises to bring the other children to see her in Narnia. When he meets Lucy there, she is delighted that the other two will now have to believe her.

Caibideil 5 – Air Ais Air An Taobh Seo Dhen Doras

Tha Eumann a’ trèigsinn Liusaidh agus a’ cumail a-mach ri càch gu robh i fealla-dhà. Tha i cho tro-chèile gu bheil Siùsan agus Peadar a’ sireadh comhairle an Ollaimh, agus iad an dùil gu bheil i a’ dol às a ciall. Tha an t-Ollamh ag èisdeachd gu dlùth agus a’ beachdachadh gu faotadh gur i an fhìrinn a th’ aig Liusiadh. Às dèidh feuchainn ri teicheadh bho Mhrs. MacCready, tha iad uile a’ dol am falach anns a’ phreas-aodaich.

Edmund lets Lucy down by claiming story is make-believe. She is so upset that Susan and Peter go to the Professor for advice, thinking that she is going mad. The Professor listens politely and suggests they consider that Lucy could be telling the truth. Later, as they try to escape the housekeeper, Mrs MacCready, they all end up hiding together in the wardrobe.

 

Caibideil 6 – A-steach Dhan Choille

Tha a’ chlann a’ ruigheachd Nàirnia agus tha càch gu math diombach nuair a thuigeas iad gu robh Eumann ann roimhe. Tha iad a’ tadhal air uamh Mhgr. Tumnas ach chaidh a sgrios agus tha iad a’ tuigsinn gun deach a chur an greim fo chasaid cealgaireachd. Tha brù-dhearg gan tàladh a-steach dhan choille.

The children end up in Narnia, and the others are angry when Edmund lets slip that he has been here before. They discover that Mr Tumnus has been arrested for treachery and his cosy cave has been destroyed. A friendly robin leads them further into the forest.

Caibideil 7 – Latha An Cuideachd Nam Bìobhairean

Tha a’ chlann an dùil gu bheil am brù-dhearg gan cur air seacharan, ach tha iad a’ tachairt ri bìobhair a tha gan toirt air ais dhachaigh air rathad-cùil. Tha e fhèin agus a bhean a’ dèanamh dinneir mhòir dhaibh agus a’ dèanamh deiseil gus a h-uile càil innse dhan chloinn.

The children think the robin has led them astray until they meet a beaver, who brings them secretly back to his lodge, where he and his wife prepare the hungry children a homely feast and prepare to tell them everything.

Caibideil 8 – Na Thachair Às Dèidh Dinneir

Tha na Bìobhairean ag innse dhan chloinn mu Aslàn, an Leòmhann Mòr, agus gu bheil a’ Bhuidseach Gheal airson greim fhaighinn orra gus nach tèid aca air a h-àite mar Bhan-rìgh Nàirnia a ghabhail thairis. Tha Eumann a’ teicheadh airson coinneachadh ris a’ Bhuidsich, agus nuair a thuigeas càch na tha air tachairt, tha iad a’ dèanamh às gu grad airson coinneachadh ri Aslàn aig Bòrd na Cloiche.

The Beavers tell the children about the great lion, Aslan, and that the White Witch wishes to capture them in order to prevent them ending her rule in Narnia. Edmund sneaks off to find the Witch and when the rest realise they have been betrayed, they set off straightaway to meet Aslan at the Stone Table.

Caibideil 9 – Ann An Taigh Na Buidsich

Tha Eumann a’ faighinn lorg air taigh na Buidsich, làn ìomhaighean-cloiche a bha uaireigin nan creutairean beò. Chan eil i air a dòigh gun tàinig Eumann às aonais a bhràthar no a pheathraichean, agus tha i dèanamh deiseil airson a dhol air an tòir.

Edmund finds the Witch’s house, full of stone images of creatures she has turned to stone. She is displeased that Edmund has dared to come without his brother and sisters, and she prepares to give chase and track them down.

Caibideil 10 – Tha A’ Gheas A’ Tòiseachadh Air Èirigh

Tha a’ chlann agus na Bìobhairean a’ leantainn orra gu ruige Bòrd na Cloiche. Tha iad a’ tuigsinn gu faotadh deireadh geamhraidh a bhi faisg nuair a tha iad a’ tachairt ri Bodach na Nollaige. Tha esan a’ toirt dhaibh tiodhlac luachmhor agus breacaist mòr.

The children and the Beavers carry on their secret journey to the Stone Table. Their first hint that the White Witch’s eternal winter could be coming to an end is a meeting with Father Christmas, who gives each of them a valuable gift, and a fine breakfast.

Caibideil 11 – Tha Aslan Nas Fhaisge

Tha a’ Bhuidseach agus Eumann cuideachd a’ tachairt ri creutairean a fhuair tiodhlacan bho Bhodach na Nollaige. Ach tha ise cho feargach leis a seo gu bheil i dèanamh ìomhaighean-cloiche dhiubh uile. Tha e sìor fhàs doirbh siubhal leis an t-sleids, agus tha e follaiseach gu bheil earrach is aiteamh ann.

The Witch and Edmund also meet Narnians who have been given gifts by Father Christmas. But she is so enraged by this that she turns the whole party to stone. It becomes harder and harder to make headway with her sledge, and it becomes apparent that this is because of a thaw, heralding spring.

Caibideil 12 – Ciad Batal Pheadair

Tha a’ chlann a’ tachairt ri Aslàn aig Bòrd na Cloiche mu dheireadh thall. Tha e cur fàilt’ orra ach tha dragh air nach eil Eumann ann. Fhad ’s a tha e bruidhinn ri Peadar mu na tha romhpa nan ceannardan air an dùthaich, tha iad a’ cluinntinn faram èiginn agus tha iad a’ tilleadh a dhèanamh cobhair air a’ chlann-nighean. Tha Peadar a’ sabaid na chiad bhatal, agus a’ marbhadh caiptean poileis na Buidsich. Tha Aslàn a’ dèanamh ridire dheth.

The children finally meet Aslan at the Stone Table. He welcomes them all but is concerned at Edmund’s absence. As he tells Peter how they will become Kings and Queens, they hear the alarm sound and race back to aid the girls. Peter fights his first battle, killing the Witch’s wolf captain, and Aslan knights him as a reward.

Caibideil 13 – Draoidheachd Dhomhainn Bho Chamhanaich Tìm

Tha a’ Bhuidseach a’ dèanamh deiseil gus Eumann a chur gu bas mar ìobairt, ach tha ceatharnaich Aslàin a’ dèanabh cobhair air ann an àm. Tha iad a’ tilleadh dhan champ far a bheil e tachairt às ùr ri càch. Tha a’ Bhuidseach ag iarraidh rèiteach a dhèanamh agus tha i fhèin is an Leòmhann a’ ruigheachd aonta air leth bho chàch. Tha Aslàn an uair sin a’ cur ruaig air a’ Bhuidsich bhon champ.

The Witch prepares to sacrifice Edmund, but Aslan’s warrior-creatures save him just in time and take him back to the lion’s camp where he is reunited with the other children. The Witch demands an audience with Aslan and the two reach a private agreement, before Aslan scares the Witch running from the camp.

Caibideil 14 – Buaidh na Buidsich

Tha luchd-leantail Aslàin a’ dèanamh air Àthan Bhearùna, ach chan eil an Leòmhann ann an sunnd. Tha Liusaidh agus Siùsan ga fhaicinn a’ fàgail a’ champa air an oidhche, agus a’ siubhal cuide ris letheach-slighe gu Bòrd na Cloiche. Tha e toirt orra stad agus a leantainn air adhart na aonar. Tha luchd-leantail na Buidsich ga chur an greim agus ga cheangal ris a’ Bhòrd, far a bheil a’ Bhuidseach ga chur gu bàs.

Aslan’s followers move on to the Fords of Beruna, but Aslan seems sad and pre-occupied. Lucy and Susan, unable to sleep that night, find him leaving camp and join him part of the way to the Stone Table. He makes them stop and carries on alone where he is taken by the Witch’s followers, bound to the Table and put to death by the Witch

Caibideil 15 – Draoidheachd Nas Doimhne Bho Thoiseach Tìm

Às dèidh do ghràisg na Buidsich Bòrd na Cloiche fhàgail airson strì ri luchd-leantail Aslàin, tha na peathraichean a’ caoineadh ri taobh corp an leòmhainn. Ach nuair a thionndas iad air falbh, tha am Bòrd a’ sgainneadh air an cùlaibh agus air dhaibh coimhead a-rithis, tha Aslàn beò agus air buaidh a thoirt air draoidheachd na Buidsich le cumhachd nas doimhne. Thai ad a’ dèanamh air taigh na Buidsich.

When the Witch’s rabble have left the Stone Table to fight Aslan’s followers, the sisters weep over the lion’s body. But when they eventually turn away, they hear the crack of the Table splitting and when they look to see what has happened, they find Aslan alive, having combatted the Witch’s magic with a Deeper Magic. They all head for the Witch’s house.

Caibideil 16 – Na Thachair Leis na h-Ìomhaighean Cloiche

Ann an taigh na Buidsich, tha Aslàn a’ toirt nan ìomhaighean-cloiche beò às ùr – Mgr Tumnas am Fauna nam measg. Le taic famhaire, tha iad a’ bristeadh a-mach às a’ chùirt-lios agus a’ dèanamh air a’ bhatal airson cobhair a dhèanamh air Peadar agus Eumann. Tha Aslàn agus a’ Bhuidseach a’ sabaid còmhla agus tha an Leòmhann a’ dèanamh a’ chùis air a’ Bhuidsich.

Aslan breathes life back into all the statues in the Witch’s house, including Mr Tumnus the Faun. With the help of a Giant, they break out of the courtyard and head for the battle to aid Peter and Edmund. Aslan and the Witch fight hand-to-hand and the lion kills the Witch.

Caibideil 17 – Sealg an Daimh Fhinn

Às dèidh buaidh a thoirt air a’ Bhuidsich, tha a’ chlann air an crùnadh nan Rìghrean agus nam Ban-rìghrean air Nàirnia. Tha gàirdeachas mòr ga dhèanamh, ach tha Aslan a’ fàgail air a shocair gun fios a leigeil do dhuine. Tha a’ chlann a’ riaghladh gu glic is gu còir, agus às dèidh bliadhnaichean mòra, agus iad air thòir air an Damh Fhionn, tha iad a’ tighinn tarsaing air a’ phost-lampa agus am preas-aodaich aon uair eile, agus a’ tilleadh dhan t-saoghal againne agus iad nan clann a-rithis.  

With the defeat of the Witch, the children are crowned Kings and Queens of Narnia. Aslan quietly slips away during the celebrations at Cair Paravel. The children's reign is peaceful and wise, and many years later they follow the mystical White Hart in a hunt, leading them back to the lamppost and the wardrobe, where they return to our world as children once more.

PRÒISEACTAN - PROJECTS

DACHAIGH WATERCOLOUR - HOME

Còirichean Glèidhte 2020 Watercolour Music Earr. - Designed by Watercolour