An Dàn CD Lyrics

T3: Mise Fhuair (I Have Won The Apple)

Aonghas MacNeacail: Mary Ann Kennedy

 “and the buds filled on my tree with joy and with the greenness of love - you grew into a round apple to my eye, that brought me sweetness beyond my hopes”

MA: 30,000 ft en route to Celtic Colours festival in Nova Scotia, Canada, Aonghas and I talked with the disinhibition that altitude often instils. I told him how Nick had summed up being second-time-arounders as, “someone else might have shaken the tree, but I’m catching the apples”. By the end of the festival, Aonghas had created this, with the proviso that some of it might not necessarily be about me. I’ll admit to some of it, certainly.

AD: Beginning with that theme of the apple, an enticement is laid before us as something that will stay with us till the last note in the song. But this songmaker keeps a sharp eye on his own (her own) behaviour. Youth allows lack of guile, with folly and pride, but we see a ripening which comes slowly as life's seasons pass. What makes this song so particularly appealing is the recognisable way in which such ripenings happen, of nature, of life - and of love.

T3: Mise Fhuair (An Ubhal, O)

Aonghas MacNeacail: Màiri Anna NicUalraig     

“lìon na gucan air mo chraoibh le aighear is le guirme gaoil -
dh’ fhàs thu na d’ ubhal cruinn dham shùil a thug dhomh mìlseachd thar mo dhùil”

MA: B’e seo a’ chiad òran a rinn mi fhìn is Aonghas còmhla, agus tha sinn air a bhi air chuairt air aiseag, air an aon ràmh le aon teanga, agus a’ coimhead air adhart do chruth-atharrachadh saoghal Alba còmhla bhon uairsin. Tha sinn cuideachd, an dithis again, air ar cuartachadh le teaghlach chruthachail is ghaolach – abair gu bheil sinn fortanach.

Aonghas: A tòiseachadh le smuaint mu ubhal, tha tàladh air a chur romhainn mar nì tha gu bhi air ar n' inntinn chun an dùrd mu dheireadh anns an òran. Ach tha an t-òranaiche seo a' cumail sùil aireil air a dhol-amach (a dol-amach) fhéin. Tha òige ceadachadh faoineas, le gòraiche is uaill, ach chì sinn abachadh, air a shocair, a' tighinn leis mar a tha ràithean na beatha dol seachad, 'S e tha sàr tharraingeach mu'n òran seo cho nàdarrach 's a tha na h-abachaidhean, nàdair, beatha - agus gaoil

nuair a bha mi òg is faoin,                 
shaoil mi gun robh ’n saoghal leam:
cha robh meas air preas no craobh
nach do shaoil mi saor a bhuain

na mo chèitinn, mar a gheàrr,
tromh bhlàthan siris beò gun stàth,
gun dèanainn dannsa dh’oidhche ’s là
leis gach fiùran a thug bàigh

mise fhuair e, o
mise fhuair an ubhal, o

na mo ghòraiche ’s nam uaill,
thogainn long dhen darach teann,
tè a sheòlainn thar a’ chuain,
bàrr nan tonn is m’aighear ann

sheinn mi abachadh nan smeur,
ged nach robh an drisean fial;
sheinn mi mìlseachd do gach beul
a ghabhadh pòg ’s nach innseadh sgeul

rinn mi ruighle beò fo sgàil
nan calltainn còir, nan giuthas àrd,
far am buainninn cnò a ghràidh -
ged uaireannan b’ e dearc a’ chràidh

chorus

shèid gaoth chruaidh is dh’fhàg i lom
na geugan a bu mhinig trom,
ach thàinig thu mar chalman donn
is thug thu èisdeachd thlàth dham fhonn

is lìon na gucan air mo chraoibh
le aighear is le guirme gaoil -
dh’ fhàs thu na d’ ubhal cruinn dham shùil
a thug dhomh mìlseachd thar mo dhùil

o, mise fhuair an ubhal, o

when i was young and foolish,
i thought the world was with me:
there was no fruit on bush or tree
that i didn’t think was free to pick

in my May-month, like the hare,
through cherry blossoms alive without objective,
i’d be dancing both night and day
with every sapling that offered kindness

i found it, o
i found the apple, o

in my folly and my pride,
i’d build a ship of sturdy oak,
one I’d sail across the ocean,
on the tops of waves and my joy in it

i sang the ripening of the brambles,
though their thorns were not hospitable,
i sang sweetness for each mouth
that would accept a kiss without telling tales

i danced a living reel under the shadow
of kind hazel trees and tall pines,
where i would gather the nut of love -
though sometimes it was the berry of pain


sèist

a hard wind blew and it left bare
the branches that were frequently heavy,
but you came like a brown dove
and gave a gentle listening to my melody

and the buds filled on my tree
with joy and with the greenness of love -
you grew into a round apple to my eye
that brought me sweetness beyond my hopes

o, i won the apple, o