An Dàn CD Lyrics

T11: Grioglachan (Constellation)

Marcas Mac an Tuairneir: Mary Ann Kennedy

“Noticing at midnight another star, before unseen,
Presented in the firmament, gentle in its flickering”

Big sister, big cousin, shopping queen, godmother, voice-in-harmony, partner-in-crime, at the heart of both my families, both my singing families. Maggie was never supposed to leave us when she did. We gathered in the town, hundreds of us, and sang our breaking hearts out. Maggie loved to watch the stars. Marcas sets a new star in the sky, and she’s watching out for us as she always did, sparkling silver as ever. 

Marcas: 'Grioglachan' was written in extremis, on a day that nobody within the Gaelic creative community could fully comprehend. I did not feel capable of encapsulating Maggie's considerable legacy within a paucity of lines and verses, conscious, even, that poetry can fail to extrapolate fully on any life, well lived. Despite my own limitations, it was imperative to put aside the banality of life's daily toils in order to knit together some kind of understanding of the news and the loss of a person so well loved for their gift of kindness and encouragement - and indeed, to do so in the only way possible for me. I hope that these lines serve as an appropriate memorial to our lovely friend but was certain, when I heard Mary Ann's setting of the poem, that through her music she had managed to fine-tune that nebulous understanding and had translated that which I had not succeeded in writing adequately in the moment.

T11: Grioglachan

Marcas Mac an Tuairneir: Màiri Anna NicUalraig

“Mothaichear aig meadhan-oidhche, reul eile nach faicear riamh
Ùr-thaisbeanta san iarmailt, ’s e liath macanta mìn”

Marcas: Chaidh 'Grioglachan' a sgrìobhadh ann an èigin, air là ris nach robh duine an dùil air saoghal ealain na Gàidhlig. Sheachain mi iomradh a dhèanamh air dìleab Magaidh, tuigseach gu leòr nach bu sho-dhèanta iomradh beatha sam bith a dhèanamh ann an gainnead rannan goirid. A dh'aindeoin sin, cha b' urrainn dhomh ach gnìomhan àbhaisteach an là a chur gu taobh, gus tuigse is ciall a dhèanamh den naidheachd is sinn air cuideigin a chall a bha prìseil, coibhneil is brosnachail, anns an dòigh as nòs dhomh. Tha mi an dòchas gum freagarraich na loidhneachan seo cuimhneachadh ar bana-caraid laghaich, ach a' chiad uair a chuala mi tionndadh Màiri Anna dheth, bha mi cinnteach gun robh i air loinn a chur air mo chiall fhìn, is gum mìnicheadh a cuid ciùil na rudan nach gabhadh sgrìobhadh. 

Tha cuimhne leam aon uair
Is sinn nar seasamh ràgh air ràgh,
Mus deach làmhan a thogail, gus ar
Tàladh càch a chèile.

Bu tu a thionndadh comharra
Gu duanag sa bhad is a
Thogadh lìonra eadarainn
Le fàisgeadh clis do làimhe.

Bu tu, le priob do shùla,
Bha ri balbhanachd do shocair
Is bhoillsg an gàire ort
Mar loinne slige-neamhnaid.

Lean sinn do shoillse, mar bu
Tu an crann is an ceòl na
Ghaoth fo sheòl geal balgach,
Do na ghèilleadh sinn le chèile.

Nis ’s sinn a sheòlas tusa null,
Mar shoitheach air an abhainn,
Is an naidheachd na shradag
Do lòchrain an cois dà bhruaich.

Crois-tara Àrd nam Manach,
Baile an Fhraoich is Druim na Drochaid,
Gus do chomharrachadh is
Do dheò beò a chumail annainn.

Saoil an sioft na spiricean
Eu-dìon as ùr nan stèidhean,
Gus do stiùireadh os ar cionn,
’S tu gad chumail bhuainn.

Nar làithean nì sinn ceangal
Eadar solais àrd’ an speura
Gus faoisgnich ar tuigse dheth
Mar dhealbh maoiseach airgid.

Mothaichear aig meadhan-oidhche
Reul eile nach faicear riamh
Ùr-thaisbeanta san iarmailt,
’S e liath macanta mìn.

Ceòl air tighinn gu aona cheann,
Aithnichidh sinn co-chòrdachd;
Guth nach cluinnear seo nas mò,
Ach an co-sheirm nan cruinne.

Grioglachan ga ghleusadh
Na bhogha thar na Gàidhealtachd,
Na shìneadh eadar ar cathair-bhaile,
Buirgh na Hearadh, Glaschu 's an Gnìoba.


I remember the instance of us
Standing row on row,
Before the raising of the hands
That drew us in, together.

It was you who could translate
The marks to melodies in an instant,
And put the cadence in motion
With a quick squeeze of the hand.

It was you, with one wink,
Who would communicate your ease
In the smile that shone out of you
Like a mother’s pearlescent sheen.

We cleaved to your light, as if
You were the mast and the music,
The wind below white, billowing sail,
To which, together, we surrendered.

Now we sail with you, out,
Like a pinnace on the river,
As the news sparks like torches,
Either side of the banks.

Beacons in the Black Isle,
Muirtown and Drumnadrochit,
To mark you in your passing,
While your vitality lives within us.

Wondering if the steeples shift,
Newly vulnerable in their foundations,
To guide you up, beyond,
As you are taken from us.

In our day, we divine the lines,
Between those heavenly bodies,
Let understanding emerge,
Across that silvered mosaic.

Noticing at midnight,
Another star before unseen,
Presented in the firmament,
Gentle in its flickering.

Music come to final climax,
We will know that harmonic;
A voice no longer heard of here,
Outwith the music of the spheres.

A constellation fine-tuned
Into a bow across the Highlands,
Stretching out from our capital,
To Borve, Greepe and Glasgow.